Nowości
Bransoletka DIAMANTES
Bransoletka DIAMANTES
185,00 zł
szt.
Bransoletka ONDAS
Bransoletka ONDAS
215,00 zł
szt.
Bransoletka ETNICO
Bransoletka ETNICO
215,00 zł
szt.
Bransoletka MAJESTUOSO
Bransoletka MAJESTUOSO
225,00 zł
Naszyjnik MORGANIT
Naszyjnik MORGANIT
175,00 zł
szt.
Naszyjnik CAPULLO
Naszyjnik CAPULLO
175,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.solomio.pl

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Solo Mio, dostępny pod adresem internetowym www.solomio.pl,

prowadzony jest przez Agnieszkę Święciło prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

JaMaART Agnieszka Święciło, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 726-223-69-02,

REGON 101297849

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców

korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady

i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JaMaART

Agnieszka Święciło, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,

NIP 726-223-69-02, REGON 101297849

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym

imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym

www.solomio.pl

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego

systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze

Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w

szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży

rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Łódź 91-473 ul. Julianowska 3/18

2. Adres e-mail Sprzedawcy: a.swiecilo@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 790600550

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 25114020040000310277118000

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni powszednie od pn do pt, godzinach 9.00 – 18.00

 

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień

na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome,

Safarii, Interner Explorer, FireFox i podobnych

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą

wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień

przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych

danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają

podatek VAT).

 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres e-mail

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu

jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w

szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym www.solomio.pl w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie sklepu internetowego www.solomio.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Serwisu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne

 

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do

koszyka” (lub równoznaczny);

3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma

nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać

dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić

zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

d. Płatności elektroniczne

e. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności

znajdują się za stronach Sklepu.

4.  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim

złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi

stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty

elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z

chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient

obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z

zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas

składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest

najdłuższy podany termin. Lub ustalony podczas kontaktu sklepu z klientem, w przypadku

kiedy zamawiany towar jest na zamówienie specjalne np: z grawerem.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia

Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem

gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w

następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne

lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi

lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,

partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii

lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu

od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez

Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie

oświadczenia na adres Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie

później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od

Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu

dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie

zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie

zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z

powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które

zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym

Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę

o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed

upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu,

jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany

pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania

z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma

kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu.

 

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo

opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do

reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej

wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą

towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za

uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §

3 niniejszego Regulaminu.

8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej

treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji

Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z

2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w

sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim

a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie

Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta,

wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje

brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych

przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej

zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl